Výroční zpráva za rok 2012

 

Kostel sv. Jakuba Většího v Mrzlicích – historie

Historická památka kostel sv. Jakuba Většího, který stojí na mírném návrší na jižním konci obce. Současnou podobu získal v roce 1838, kdy došlo k poslední přestavbě kostela. Stavba kostela je unikátním dokladem ucelené stavební fáze, nenarušené stavebními zásahy z mladšího období. Z těchto důvodů byl kostel v roce 2008 prohlášen Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou. Jedná se o pozdně klasicistní novostavbu. Kostel je jednolodní stavba, převážně z lomového kamene, plochostropá s vysokým fabionem. Má hranolovou věž s kupolí, polokruhový presbytář a sakristii. Vrchol věže má cihelné ostění. Objekt kostela tvoří významnou dominantu nejen obce, ale i zdejší krajiny viditelnou z širokého okolí.

Ve dnech 6. - 10. srpna 1932 byla snesena báň z kostelní věže, která měla díry pocházející od střelných kulek, a proto byl pamětní spis volně v ní ležící silně poškozen. Byl pořízen opis tohoto pamětního listu a přidána některá důležitá historická fakta o kostele vyňatá z farní pamětní knihy:

-Na místě dnešního kostela stával prastarý, malý, v gotickém slohu stavěný kostelík ze 14. stol. Není známo, kdy a kým byl postaven. Byl 40 stop dlouhý a 28 stop široký a vysoký 18 stop. Presbyterium (kněžiště) bylo klenuté, strop lodi byl z pomalovaných prken.

- V roce 1676 byl postaven zděný kostelík a Mrzlice byly poté v péči vlastního duchovního.

- V roce 1725 obdržely pod patronací knížat von Lobkowitzů vlastní faru. K duchovní správě až do roku 1945 patřily obce Mrzlice, Tvrdín, Razice, Hrobčice a Mukov. Fara patřila k děkanství třebenickému a arcijáhenství litoměřickému.

-O Velikonočním hodu božím roku 1838 byly ve starém kostele konány poslední služby boží. 17. dubna bylo započato zboření kostelní lodi a 8. května byly položeny základy stavby nového kostela. 25. listopadu byl nový kostel slavnostně vysvěcen: ….na památku pozdějším pokolením sdělujeme, že tento kostel ku cti Sv. Jakuba je od základu vystavěn léta páně 1838, za panování císaře Ferdinanda I., pod jeho biskupskou milostí, vysoce důstojného pana Augustina Bartoloměje Hille, biskupa v Litoměřicích.

-Položení základního kamene provedl jeho jasnost vévodský, knížecí pán Maxmilian z Lobkovic, vévoda na Roudnici.

-Stavbu podle plánů litoměřického královského pana krajského inženýra, schválených nejvyššími místy vedl pan Kattmaner a práci prováděli pan Ignác Woberschinetz, panský zednický mistr v Bílině a pan Josef Müller, panský tesařský mistr v Bílině.  Učitelem byl tehdy v Mrzlicích p. Ferdinand Werner.

-Roku 1841 byla postavena hřbitovní zeď u Mrzlického farního hřbitova a to obcemi: Mrzlice, Tvrdín a Razice. Při této příležitosti byla také postavena umrlčí komora, současně byla přistavěna hala k sakristii (35 zl). Před oltářem byla postavena nová lavice k přijímání večeře páně (65 zl).

-Roku 1848 byl kostel vybaven novými varhanami, které byly pořízeny jen z příspěvků dětí a byly postaveny Josefem Predigerem, stavitelem varhan. Stály 900 zl. Dřívější varhany postavené r. 1781 Janem Ruschem z Litoměřic byly převezeny do kostela v Hrobčicích.

-Roku 1868 je  pořízen nový hlavní oltář. Truhlářské práce na tomto oltáři provedl podle vlastních plánů mirešoviský truhlář Jakub Stoll za 280 zl. Pozlacení a výzdobu teplický pozlacovač Antonín Göhler za 380 zl.

-Roku 1873 za cenu 110 zl byl pořízen nový lustr od firmy Reinhold Palme v Haidě.

 

Základní cíle OS:

 1.          Získání a shromáždění finančních prostředků za účelem záchrany, obnovy zchátralého kostela a zachování kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.

 2.          Dobrovolná pomoc členů sdružení při správě a opravách tohoto kostela.

 3.          Informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů  obcí Hrobčicka a blízkého okolí o stavu kostela a způsobu jeho využití.

 4.          Podpora dalších forem účasti veřejnosti na obnově  tohoto kostela.

 5.          Pomoc při obnově interiéru této historické památky s cílem dosažení stavu výzdoby po zbudování tohoto kostela.

   

     Plán činnosti OS pro rok 2012:

   

  I. čtvrtletí 2012              – založení OS a schválení stanov

  - podání žádosti na Ministerstvo vnitra

   o provedení registrace

   

  II. čtvrtletí 2012            - založit bankovní účet OS

                                        - provést nábor nových členů

  - uzavřít smlouvu o výpůjčce kostela

  se stanovením podmínek

  - zpřístupnit objekt kostela a zabezpečit jej

   

  III. čtvrtletí 2012         - zadat provedení statického zhodnocení stavby

                                        - nechat zpracovat projekt

                                        - provést osvětu veřejnosti

                                        - svolat brigádu na úklid kostela

                                        - připravit a uskutečnit podzimní setkání rodáků, a to spolu s OS Mukov.

   

  IV. čtvrtletí 2012 - podat žádost o dotace na příslušné orgány

                                        - oslovit případné sponzory

   

  Činnost OS za rok 2012 - detailní rozpis aktivit:

   

 

 • Dne 18.01.2012 zaslán návrh na registraci Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích Ministerstvu vnitra a téhož dne zaslán požadavek na souhlas se zřízením sídla o. s. na OÚ Hrobčice.

 • Jednání přípravného výboru dne 16.03.2012, jehož členy jsou:

  • Ing. Jana Biedermannová

  • Rudolf Papsch

  • Jaroslav Veith   

 • Představení Občanského sdružení při příležitosti jarního setkání rodáků, konaného Občanským sdružením na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově ve spolupráci s obcí Hrobčice ve dnech 16.03.- 18.03.2012.

 • Prof. Dr. Georg Wodraschke a jeho bratr Wolfgang Wodraschke přislíbili spolupráci a partnerství

 • Prof. Siegl z Akademie výtvarných umění v Praze projevil zájem využít kostel jako ateliér pro svou tvorbu.

 • Registrace sdružení provedena dne 22.03.2012

 

 

 

 • Ustavující zasedání Valné hromady dne 13.04.2012

 

 • Předsedkyní sdružení zvolena Ing. Jana Biedermannová

 

 

 

 • Účast na výstavě s názvem: Necháme to tak? Připravila ji iniciativa ,,Zachraňme dominanty“ o. s., která se snaží obnovit vztah lidí k sakrálním stavbám. Výstava se konala dne 21.04.2012

 • dne 04.05.2012 založen bankovní účet pro neziskové organizace u ERA - poštovní spořitelny (Československá obchodní banka, a. s.

 • dne 03.07.2012 zpracoval pan František Poživil stavební rozpočet na rekonstrukci kostela, a to včetně projektové dokumentace za cenu 20 000,- Kč. Tato částka byla uhrazena z příspěvku, který poskytla Purkyňova nadace Most.

 • dne 16.07.2012 poskytla Římskokatolická farnost Mrzlice písemný souhlas se vstupem do budovy kostela sv. Jakuba Většího v Mrzliccích a na pozemky ke kostelu přilehlé

 • dne 07.08.2012 poskytla obec Hrobčice pracovníky VPP a ti pod dohledem pana Veitha a pana Zahrádky uklidili suť, která byla v prostorách kostela.

 • dne 10.08.2012 podána žádost o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti. (projekt s názvem: I. Etapa záchrany kostela sv. Jakuba v Mrzlicích jako místo setkávání Čechů a Němců.

 • dne 16.08.2012 se konal první úklid kostela sv. Jakuba Většího v Mrzlicích

 • dne 5. a 6.9.2012 provedena oprava dlaždic před hlavním oltářem firmou Karel Čihák, a to formou sponzorského daru, který činil cca 19 000,- Kč.

 • dne 18.09.2012 provedl pan Veith a pan Zahrádka opravu lavičky a natřeli vchodové dveře.

 • Starostka obce zajistila dřevěný kříž, který byl dne 19.09.2012 vztyčen na hřbitově.

 • Městský úřad Bílina vydal dne 19.09.202 souhlasné závazné stanovisko se stavebními úpravami

 • Česko-německý fond budoucnosti přijal projekt s názvem: I. Etapa záchrany kostela sv. Jakuba v Mrzlicích jako místo setkávání Čechů a Němců dne 24.09.2012

 • Římskokatolická farnost provedla dne 01.11.2012 ,,Stavební zhodnocení stávajícího stavu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích“, jenž bude přílohou k budoucí Smlouvě o výpůjčce, která je v jednání.

   

 

Přehled kulturních akcí:

 

 

 

 • Jarní setkání českých a německých rodáků

 

Proběhlo ve dnech 16.03 až 18.03.2012. Program návštěvy připravila Brigita Janovská společně s občanskými sdruženími

 

Oficiálně byl program zahájen slavnostním přijetím rodáků starostkou obce Hrobčice Janou Syslovou v prostorách Mukov (Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově a ostatních kulturních hodnot obce) a Mrzlice (Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích).


 obecního úřadu v Hrobčicích. Delegaci byl představen projekt na záchranu kostela Sv. Jakuba Většího v Mrzlicích. Ještě téhož večera pokračoval společenský večer v hotelu U Lva v Bílině. Další den se delegace zúčastnila prohlídky areálu kostela Nanebevzetí Pany Marie v Mostě. Následovala prohlídka Technického muzea v Mostě – Kopistech. Dále proběhla návštěva památníku hornické katastrofy na Dole Kohinoor z roku 1946 na hřbitově v Lomu u Mostu. Delegace navštívila také památník českých a německých obětí II. světové války, který zřídili němečtí rodáci ve spolupráci s městem Lom a zakončila výpravu v Oseku u památníku největší hornické katastrofy v Krušnohoří a severních Čechách, na dole Nelson III v roce 1934. Poslední den připadal prohlídce samotného kostela sv. Jakuba v Mrzlicích a účast na Česko-německé bohoslužbě v kostele sv. Prokopa v Mukově.

 

 

 • Spoluúčast na vernisáži ,,Necháme to tak?“

 

Vernisáž byla zpřístupněna od 21.4.2012 na zámku v Duchcově. Připravila ji  připravila iniciativa Zachraňme dominanty o. s. Cílem projektu je poukázat na špatných stav sakrálních památek a vybuzení společnosti k nepřehlížení tohoto problému aby dominanty naší krajiny mohly být zachovány budoucím generacím a krajina neztratila svou tvář.

 

 

 

 

 

 •                                Podzimní setkání českých a německých rodáků

 

Program návštěvy připravila Brigita Janovská společně s občanským sdružením Mukov (Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově a ostatních kulturních hodnot obce) a Mrzlice (Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích).

 

Program byl oficiálně zahájen slavnostním přijetím rodáků starostkou obce Hrobčice Janou Syslovou v prostorách obecního úřadu v Hrobčicích. Následoval koncert v kostele sv. Jakuba v Mrzlicích, kde vystoupila sopranistka Jana Papíková za doprovodu klávesistky Markéty Loskotové. Další den se konal koncert Dudácké kapely na prostranství před kostelem sv. Prokopa v Mukově a slavnostní bohoslužba s žehnáním zvonu. Poslední den se konala návštěva kostela sv. Jana Křtitele, muzea a galerie na Zámeckém náměstí v Teplicích.

 

 

 

                                                 Hospodaření za rok 2012

 

Příjmy

 

Heimatkreisverein Bilin e .V. – W. Wodraschke

500,- Kč

Ing. Jana Biedermannová – pořízení razítka

259,- Kč

Roční členský příspěvek – manželé Veithovi

400,- Kč

Roční členský příspěvek – Ing. Jana Biedermannová

300,- Kč

Purkyňova nadace – pořízení projektové dokumentace

20 000,- Kč

Jarní setkání rodáků – kostelní sbírka

2 200,- Kč

Roční členský příspěvek – Papsch, Syslová

400,- Kč

Podzimní setkání rodáků – kostelní sbírka

3 801,- Kč

Hans Werner Wanie – 100 Eur + kostelní sbírka 30Eur

3 302,- Kč

Vánoční koncert – kostelní sbírka

828,- Kč

 

31 990,- Kč

 

   

Výdaje

 

Vistaprint – pořízení razítka

259,- Kč

Projektová dokumentace – Ing. František Poživil

20 000,- Kč

Stavební práce – Karel Čihák (vchod do kostela)

3 206,- Kč

Bankovní poplatky

266,- Kč

 

23 731,- Kč

 

 

 

Výsledek hospodaření OS za rok 2012 představoval přebytek ve výši 8 259,- Kč.

 

 

 

Přehled majetku:

 

Datum:

01.05.2012

31.12.2012

Pokladna

0,-

4 130,-

Bankovní účet

500,-

4 129,-

 

 

 

Drobný nehmotný majetek

 

Projektová dokumentace

20 000,-

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:           Ing. Jana Biedermannová

předsedkyně OS

 

 

  Výroční zpráva za rok 2017.doc

 


 


 


 


Výroční
zpráva za rok 2017


 


 


 


 


 
 
 


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel
sv. Jakuba Většího v Mrzlicích - historie

Historická památka kostel sv.
Jakuba Většího, který stojí na mírném návrší na jižním konci obce. Současnou
podobu získal v roce 1838, kdy došlo k poslední přestavbě kostela. Stavba
kostela je unikátním dokladem ucelené stavební fáze, nenarušené stavebními
zásahy z mladšího období. Z těchto důvodů byl kostel v roce 2008 prohlášen
Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou. Jedná se o pozdně klasicistní
novostavbu. Kostel je jednolodní stavba, převážně z lomového kamene,
plochostropá s vysokým fabionem. Má hranolovou věž s kupolí, polokruhový
presbytář a sakristii. Vrchol věže má cihelné ostění. Objekt kostela tvoří
významnou dominantu nejen obce, ale i zdejší krajiny viditelnou z širokého
okolí.

Ve dnech 6. - 10. srpna 1932 byla
snesena báň z kostelní věže, která měla díry pocházející od střelných kulek, a
proto byl pamětní spis volně v ní ležící silně poškozen. Byl pořízen opis
tohoto pamětního listu a přidána některá důležitá historická fakta o kostele
vyňatá z farní pamětní knihy:

-Na místě dnešního kostela stával prastarý, malý, v gotickém
slohu stavěný kostelík ze 14. stol. Není známo, kdy a kým byl postaven. Byl 40
stop dlouhý a 28 stop široký a vysoký 18 stop. Presbyterium (kněžiště) bylo
klenuté, strop lodi byl z pomalovaných prken.

- V roce 1676 byl postaven zděný kostelík a Mrzlice byly poté
v péči vlastního duchovního.

- V roce 1725 obdržely pod patronací knížat von Lobkowitzů
vlastní faru. K duchovní správě až do roku 1945 patřily obce Mrzlice, Tvrdín,
Razice, Hrobčice a Mukov. Fara patřila k děkanství třebenickému a arcijáhenství
litoměřickému.

-O Velikonočním hodu božím roku 1838 byly ve starém kostele
konány poslední služby boží. 17. dubna bylo započato zboření kostelní lodi a 8.
května byly položeny základy stavby nového kostela. 25. listopadu byl nový
kostel slavnostně vysvěcen: ....na památku pozdějším pokolením sdělujeme, že tento
kostel ku cti Sv. Jakuba je od základu vystavěn léta páně 1838, za panování
císaře Ferdinanda I., pod jeho biskupskou milostí, vysoce důstojného pana
Augustina Bartoloměje Hille, biskupa v Litoměřicích.

-Položení základního kamene provedl jeho jasnost vévodský,
knížecí pán Maxmilian z Lobkovic, vévoda na Roudnici.

-Stavbu podle plánů litoměřického královského pana krajského
inženýra, schválených nejvyššími místy vedl pan Kattmaner a práci prováděli pan
Ignác Woberschinetz, panský zednický mistr v Bílině a pan Josef Müller, panský
tesařský mistr v Bílině.  Učitelem byl
tehdy v Mrzlicích p. Ferdinand Werner.

-Roku 1841 byla postavena hřbitovní zeď u Mrzlického farního
hřbitova a to obcemi: Mrzlice, Tvrdín a Razice. Při této příležitosti byla také
postavena umrlčí komora, současně byla přistavěna hala k sakristii (35 zl).
Před oltářem byla postavena nová lavice k přijímání večeře páně (65 zl).

-Roku 1848 byl kostel vybaven novými varhanami, které byly
pořízeny jen z příspěvků dětí a byly postaveny Josefem Predigerem, stavitelem
varhan. Stály 900 zl. Dřívější varhany postavené r. 1781 Janem Ruschem z
Litoměřic byly převezeny do kostela v Hrobčicích.

-Roku 1868 je  pořízen
nový hlavní oltář. Truhlářské práce na tomto oltáři provedl podle vlastních
plánů mirešoviský truhlář Jakub Stoll za 280 zl. Pozlacení a výzdobu teplický
pozlacovač Antonín Göhler za 380 zl.

-Roku 1873 za cenu 110 zl byl pořízen nový lustr od firmy
Reinhold Palme v Haidě.

 

 

 

Základní
cíle spolku:


1.)  
         Získání a
shromáždění finančních prostředků za účelem záchrany, obnovy zchátralého
kostela a zachování kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.


2.)           Dobrovolná pomoc členů sdružení při
správě a opravách tohoto kostela.


3.)           Informační, poradenská a publicistická
činnost, zaměřená na informování občanů obcí Hrobčicka a blízkého okolí o stavu
kostela a způsobu jeho využití.


4.)           Podpora dalších forem účasti
veřejnosti na obnově tohoto kostela.


5.)           Pomoc při obnově interiéru této
historické památky s cílem dosažení stavu výzdoby po zbudování tohoto kostela.

 

 

 

Plán činnosti spolku pro rok 2017:

 

I. čtvrtletí
2017              -podání žádostí o
dotaci na projekt: Externí osvětlení kostela sv. Jakuba Většího
v Mrzlicích

                                         - prezentace kostela

                                     

II. čtvrtletí 2017            - zahájení stavebních prací

III. čtvrtletí 2017        - dokončení stavebních prací

                                      -
připravit a uskutečnit podzimní setkání rodáků

IV. čtvrtletí 2017          - provést vyúčtování poskytnutých
dotací

                                      - připravit
a uskutečnit Vánoční koncert

 

Činnost spolku za rok 2017 - detailní rozpis aktivit:

 

·        
Dne 01.03.2017 byla realizována stálá expozice fotografií
z rekonstrukce kostela. Realizaci provedl Fantišek Čapek, Rudolf Papsch a
manželé Volkovi.

·        
Dne 04.03.2017 přijal spolek finanční dar od Stiffter Kreis
Kirsche Merschlitz ve výši 12.047,- Eur na úhradu honoráře za projekt ,,Externí
a interní osvětlení kostela sv. Jakuba v Mrzlicích", jehož zpracovatelem
je Reinhard Germer.

·        
Dne 24.05.2017 byla uzavřena darovací smlouva se společností
Severočeské Doly, a.s., ve výši 20 000,- Kč na projekt Externí osvětlení
kostela sv. Jakuba.

·        
Dne 09.06.2017 byla uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku
z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, ve výši 100.000,- Kč na
projekt externí osvětlení kostela.

·        
Žádost o poskytnutí finanční podpory, zaslaná Městu Teplice, byla
radou města dne 30.06.2017 zamítnuta.

 

·        
Dne 03.07.2017 byla s Obcí Hrobčice uzavřena veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí individuální dotace ve výši 25 000,- Kč na projekt
Externí osvětlení kostela sv. Jakuba.

·        
Dne 27.07.2017 byla s městem Bílina uzavřena smlouva o
poskytnutí investiční dotace ve výši 15 000,- Kč na realizaci projektu
Externí osvětlení kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.

·        
Ve dnech 29.09 až 01.10.2017 se uskutečnilo jubilejní desáté
podzimního setkání rodáků. Na příspěvcích vybráno 2 550,- Kč.

·        
Dne 22.09.2017 byla s Římskokatolickou farností Mrzlice
uzavřena darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene obslužnosti,
týkající se převodu vlastnictví kostela sv. Jakuba Většího v Mrzlicích na
Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.

·        
Dne 30.10.2017 došlo vlivem silného větru k poškození střechy
kostela. Škoda byla odhadnuta na 50 000,- Kč. Náhrada půjde
z pojištění kostela, jenž má sjednané Římskokatolická farnost. Spoluúčast,
ve výši 6 500,- Kč uhradil Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba
v Mrzlicích.

·        
Dne 05.12.2017 byl podán vklad práva do katastru nemovitostí.

·        
Dne 09.12.2017 proběhl v kostele Vánoční koncert s MŠ
Hrobčice s názvem: Vánoční čas v Mrzlicích. Na příspěvcích vybráno 531,-
Kč.

 

 

 

Přehled kulturních akcí:

 

·        
Podzimní
setkání českých a německých rodáků

Proběhlo ve dnech 29.09 až 01.10.2017. Jednalo se o jubilejní 10.
ročník Setkání rodáků a přátel Hrobčicka. Zahájen
byl
v dopoledních hodinách na radnici v Bílině, za účasti starosty
Gerolzhofenu pana Thorstena Wozniaka. Zde proběhl i slavnostní přípitek a zápis
do městské kroniky. Společný oběd se konal v hotelu ,,U Lva"
v Bílině. Jako každoročně následovalo slavnostní přijetí hostů na Obecním
úřadě v Hrobčicích, kde rovněž proběhl slavnostní přípitek a zápis do
obecní kroniky. Následovalo vystoupení dětí z Mateřské školy
v Hrobčicích, zhodnocení projektů a nakrojení slavnostního dortu.
Následující den se konala prezentace obcí Hrobčicka. Odpoledne proběhl pietní
akt u Kříže úcty na hřbitově v Mrzlicích, kde byly položeny květiny a
pronesen projev předsedy spolku Heimatkreisverein Bilin a starostky obce
Hrobčice. Následoval zpěv sboru Harmonie Louny a poté byl zasazen ,,Strom
společných kořenů". Tento den byl zakončen společným programem na bílinské
faře. Poslední den projektu byl věnován slavnostní bohoslužbě v kostele
v Bílině za přítomnosti generálního vikáře. Na přípravě tohoto podzimního
setkání se podílel Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba Většího
v Mrzlicích, Spolek na záchranu kostela sv. Prokopa a ostatních kulturních
hodnot v Mukově a obec Hrobčice. Vše probíhalo za podpory domovského
spolku Heimatkreisverien Bilin, spolku Stifter Kreis Kiesche Merschlitz a
Česko-něměckého fondu budoucnosti. Koordinátorkou projektu byla paní Brigita Janovská.

Vánoční čas
v kostele sv. Jakuba v Mrzlicích

Dne 09.12.2017
v 16:00 hod. proběhl v kostele Vánoční koncert dětí z MŠ
Hrobčice, které si spolu s rodiči a dalšími návštěvníky kostela zazpívali
koledy v předvánočním čase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření za rok 2017
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 

Příjmy


 

 

 


 

 

Obec
  Hrobčice


 

 

25
  000,- Kč


 

 

Město
  Bílina


 

 

15 000,-
  Kč


 

 

Finanční
  dar


 

 

600,-
  Kč


 

 

Finanční
  dar - Heinz Mueller-Heim


 

 

2 505.50,-
  Kč


 

 

Finanční
  dar - Gerd Maschke


 

 

501.54,-
  Kč


 

 

Severočeské
  Doly, a.s.


 

 

20 000,-
  Kč


 

 

Českoněmecký
  fond budoucnosti


 

 

100 000,-
  Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Udo Hillebrand


 

 

1 271.30,-
  Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Stephan + Georg Wodraschke


 

 

2 700,-
  Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Georg und Angela Wodraschke


 

 

1
  757.64,- Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Wolfgang Wodraschke


 

 

510.30,-
  Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Udo und Ute Schulke


 

 

509.82,-
  Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Prof. Dr. Wolfgang Schwark


 

 

1 252.55,-
  Kč


 

 

Členský
  příspěvek - František Čapek


 

 

 300,- Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Ing. Jana Biedermannová


 

 

300,-
  Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Karel Urbánek


 

 

300,-
  Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Rudolf Papsch


 

 

300,-
  Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Jana Syslová


 

 

300,-
  Kč


 

 

Podzimní
  setkání rodáků - kostelní sbírka


 

 

2
  550,- Kč


 

 

Vánoční
  čas s MŠ Hrobčice - kostelní sbírka


 

 

531,-
  Kč


 

 

Celkem


 

 

176 189.65,- Kč


 

 

 

 

 

 

 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 

Výdaje


 

 

 


 

 

Externí
  osvětlení kostela sv. Jakuba - realizace projektu


 

 

199
  815,- Kč


 

 

Spoluúčast
  na opravě škod


 

 

6 500,-
  Kč


 

 

Stálá
  expozice fotografií v kostele


 

 

845,-
  Kč


 

 

Členský
  poplatek SERVISO


 

 

500,-
  Kč


 

 

Správní
  poplatek - vklad do katastru nemovitostí


 

 

1 000,-
  Kč


 

 

Internetové
  stránky - webnode


 

 

4 799,-
  Kč


 

 

Vyrobení
  náhradních klíčů


 

 

472,-
  Kč


 

 

Občerstvení
  na Vánoční zpívání


 

 

2 527.30,-
  Kč


 

 

Bankovní
  poplatky


 

 

1 770.75,-
  Kč


 

 

 


 

 

218 229.05,- Kč


 

Výsledek hospodaření spolku za rok 2017 představoval deficit
ve výši 42 039.40,- Kč.

 

Přehled
majetku:
 
 
 


 
 
 


 
 
 


 

Datum:


 

 

01.01.2017


 

 

31.12.2017


 

 

Pokladna


 

 

0,-


 

 

0,-


 

 

Bankovní
  účet


 

 

71 116.33,-


 

 

29 076.93,-


  
 


 
 


 
 


 

Drobný
  nehmotný majetek


 

 

 


 

 

Projektová
  dokumentace na rekonstrukci kostela sv. Jakuba


 

 

20 000,-


 

 

Projektová
  dokumentace na osvětlení kostela sv. Jakuba


 

 

12 047,-
  Eur


 

Zpracovala:           Ing. Jana Biedermannová


             
předsedkyně spolku


x (220869)

 

Výroční zpráva za rok 2013


Kostel sv. Jakuba Většího v Mrzlicích – historie

Historická památka kostel sv. Jakuba Většího, který stojí na mírném návrší na jižním konci obce. Současnou podobu získal v roce 1838, kdy došlo k poslední přestavbě kostela. Stavba kostela je unikátním dokladem ucelené stavební fáze, nenarušené stavebními zásahy z mladšího období. Z těchto důvodů byl kostel v roce 2008 prohlášen Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou. Jedná se o pozdně klasicistní novostavbu. Kostel je jednolodní stavba, převážně z lomového kamene, plochostropá s vysokým fabionem. Má hranolovou věž s kupolí, polokruhový presbytář a sakristii. Vrchol věže má cihelné ostění. Objekt kostela tvoří významnou dominantu nejen obce, ale i zdejší krajiny viditelnou z širokého okolí.

Ve dnech 6. - 10. srpna 1932 byla snesena báň z kostelní věže, která měla díry pocházející od střelných kulek, a proto byl pamětní spis volně v ní ležící silně poškozen. Byl pořízen opis tohoto pamětního listu a přidána některá důležitá historická fakta o kostele vyňatá z farní pamětní knihy:

-Na místě dnešního kostela stával prastarý, malý, v gotickém slohu stavěný kostelík ze 14. stol. Není známo, kdy a kým byl postaven. Byl 40 stop dlouhý a 28 stop široký a vysoký 18 stop. Presbyterium (kněžiště) bylo klenuté, strop lodi byl z pomalovaných prken.

- V roce 1676 byl postaven zděný kostelík a Mrzlice byly poté v péči vlastního duchovního.

- V roce 1725 obdržely pod patronací knížat von Lobkowitzů vlastní faru. K duchovní správě až do roku 1945 patřily obce Mrzlice, Tvrdín, Razice, Hrobčice a Mukov. Fara patřila k děkanství třebenickému a arcijáhenství litoměřickému.

-O Velikonočním hodu božím roku 1838 byly ve starém kostele konány poslední služby boží. 17. dubna bylo započato zboření kostelní lodi a 8. května byly položeny základy stavby nového kostela. 25. listopadu byl nový kostel slavnostně vysvěcen: ….na památku pozdějším pokolením sdělujeme, že tento kostel ku cti Sv. Jakuba je od základu vystavěn léta páně 1838, za panování císaře Ferdinanda I., pod jeho biskupskou milostí, vysoce důstojného pana Augustina Bartoloměje Hille, biskupa v Litoměřicích.

-Položení základního kamene provedl jeho jasnost vévodský, knížecí pán Maxmilian z Lobkovic, vévoda na Roudnici.

-Stavbu podle plánů litoměřického královského pana krajského inženýra, schválených nejvyššími místy vedl pan Kattmaner a práci prováděli pan Ignác Woberschinetz, panský zednický mistr v Bílině a pan Josef Müller, panský tesařský mistr v Bílině.  Učitelem byl tehdy v Mrzlicích p. Ferdinand Werner.

-Roku 1841 byla postavena hřbitovní zeď u Mrzlického farního hřbitova a to obcemi: Mrzlice, Tvrdín a Razice. Při této příležitosti byla také postavena umrlčí komora, současně byla přistavěna hala k sakristii (35 zl). Před oltářem byla postavena nová lavice k přijímání večeře páně (65 zl).

-Roku 1848 byl kostel vybaven novými varhanami, které byly pořízeny jen z příspěvků dětí a byly postaveny Josefem Predigerem, stavitelem varhan. Stály 900 zl. Dřívější varhany postavené r. 1781 Janem Ruschem z Litoměřic byly převezeny do kostela v Hrobčicích.

-Roku 1868 je  pořízen nový hlavní oltář. Truhlářské práce na tomto oltáři provedl podle vlastních plánů mirešoviský truhlář Jakub Stoll za 280 zl. Pozlacení a výzdobu teplický pozlacovač Antonín Göhler za 380 zl.

-Roku 1873 za cenu 110 zl byl pořízen nový lustr od firmy Reinhold Palme v Haidě.

 

Základní cíle OS:

 1.          Získání a shromáždění finančních prostředků za účelem záchrany, obnovy zchátralého kostela a zachování kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.

 2.          Dobrovolná pomoc členů sdružení při správě a opravách tohoto kostela.

 3.          Informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů  obcí Hrobčicka a blízkého okolí o stavu kostela a způsobu jeho využití.

 4.          Podpora dalších forem účasti veřejnosti na obnově  tohoto kostela.

 5.          Pomoc při obnově interiéru této historické památky s cílem dosažení stavu výzdoby po zbudování tohoto kostela.

   

  Plán činnosti OS pro rok 2013:

   

  I. čtvrtletí 2013              – uzavřít smlouvu o výpůjčce kostela              

  - vypracování projektu na rekonstrukci střechy

  - podání žádostí o dotaci

  - vybrat firmu na rekonstrukci střechy

   

  II. čtvrtletí 2013            - vypracování zadávací dokumentace na opravu oken

  - vypracování zadávací dokumentace na rekonstrukci střechy

  - volba představenstva sdružení

  - vybrat firmu na rekonstrukci oken

  - zahájení stavebních prací

   

  III. čtvrtletí 2013         - dokončení stavebních prací

                                        - připravit a uskutečnit podzimní setkání rodáků

                                        - podat žádost o dotace na příslušné orgány

   

  IV. čtvrtletí 2013           - provést vyúčtování poskytnutých dotací

                                        - připravit a uskutečnit Vánoční koncert

   

  Činnost OS za rok 2013 - detailní rozpis aktivit:

   

 • Dne 03.01.2013 získán příspěvek od spolku Socialwerk der Ackermanngemeinde ve výši 200 Eur a příspěvek od Dr. Phil. Georga Wodraschke ve výši 200 Eur. (převedeno na měnu CZK – 10 088,-Kč)

 • Přijata rezignace od pana Veitha, a to k 31.12.2012

 • Dne 07.01.2013 bylo vyhověno žádosti o dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti, podané v předešlém roce 2012,  ve výši 450tis. Kč.

 • Dne 28.01.2013 přijat od paní Věry Veithové výtěžek z prodeje pohledů s vyobrazením kostela, získaných jako dar od Ing. Ireny Monhartové a Ing. Jany Biedermannové, a to ve výši 1 000,- Kč.

 • Dne 30.01.2013 vydal Stavební úřad v Bílině ,,Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru“.

 • Předsedkyně sdružení vypracovala zadávací dokumentaci veřejné zakázky ,,Generální oprava havarijního stavu střechy, tj. výměna střešní krytiny a konstrukce krovu“.

 • Dne 31.01.2013 odeslána žádost o dotaci: Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2013 – této žádosti nebylo vyhověno.

 • Dne 31.01.2013 odeslána žádost o dotaci: Havarijní program Ministerstva kultury v roce 2013 – této žádosti bylo vyhověno, a to částkou 345 tis. Kč.

 • Ing. Irena Monhartová založila WWW-stránky sdružení (https://kostel-svateho-jakuba.webnode.cz).

 • Během měsíce března obdrželo O. S. cenové nabídky na rekonstrukci střechy kostela, z nichž nejvýhodnější nabídkou byla cenová nabídka od firmy Arkýř spol. s r. o., ve výši 1 617 559,- Kč.

 • Členové O. S. rozhodli o rozdělení stavebních prací na dvě etapy, z důvodu nedostatku financí. Stavební práce jsou stanoveny e lhůtě dvou let, a to následovně:

  • Do 31.12.2013 dojde ke generální opravě střechy v hlavní lodi kostela. Náklady na tuto činnost budou 922 379,- Kč.

  • Do 31.10.2014 dojde k dokončení střechy hlavní lodi, konkrétně k rekonstrukci půlkruhové střešní části nad hlavním oltářem a sakristií. Náklady na tuto činnost budou 485 053,- Kč.

 • Dne 28.03.2013 proběhla volba představenstva:

 • Ing. Jana Biedermannová

 • Jana Syslová

 • František Čapek

 • Současně rozhodli členové sdružení o navýšení členských příspěvků na 300,- Kč ročně.

 • Členové sdružení odsouhlasili vyplacení zálohy ve výši 20 000,- Kč na rekonstrukci oken, kterou provede pan Jaroslav Ježek a pan Rudolf Zahrádka (každý po jenom okně). Záloha vyplacena z příspěvku sbírky od německých rodáků ve výši 102 200,- Kč. (Heimatkreisverenin Bilin).

 • Dne 16.04.2013 získán peněžitý dar ve výši 50 000,- Kč od Severočeských dolů a.s.

 • Dne 31.05.2013 zaslána žádost o dotaci z Fondu ústeckého kraje 2013 – této žádosti nebylo vyhověno.

 • Hans-Werner Wanie přispěl O. S. částkou 100 Eur.

 • O. S. převzalo finanční částku ve výši 115 875,- Kč. od německých rodáků, určenou na rekonstrukci oken kostela.

 • Dne 03.07.2013 přijalo O. S. finanční dar od pana Jaroslava Ježka ve výši 500,- Kč.

 •  Česko-německý fond budoucnosti přijal projekt s názvem: II. Etapa záchrany kostela sv. Jakuba v Mrzlicích jako místo setkávání Čechů a Němců dne 02.09.2013

 • Dne 11.12.2013 bylo vyhověno žádosti o dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti na projekt s názvem: II. Etapa záchrany kostela sv. Jakuba v Mrzlicích jako místo setkávání Čechů a Němců, a to ve výši 300tis. Kč.

 • Dne 07.10.2013 přijalo O. S. finanční dar od Římskokatolické farnosti Mrzlice ve výši 10 000,- Kč.

 • Dne 10.12.2013 přijalo O. S. finanční příspěvek od obce Hrobčice ve výši 20 000,- Kč.

 • Dne 18.12.2013 přijalo O. S. dotaci od města Bíliny ve výši 20 000,- Kč.

   

Přehled kulturních akcí:

 

 • Podzimní setkání českých a německých rodáků

Proběhlo ve dnech 04.10 až 06.10.2013. Program návštěvy připravila Brigita Janovská společně s občanskými sdruženími Mukov (Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově a ostatních kulturních hodnot obce) a Mrzlice (Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích).

Zahájen byl v prostorách obecního úřadu v Hrobčicích. Následovala vernisáž děl českých i německých umělců s názvem ,,Renesance kultury na hrobčicku“, kde své obrazy vystavila výtvarnice a rodačka z Červeného újezdu Ute Schülke, děti ze Základní umělecké školy v Mostě a studenti Akademie výtvarných umění v Praze a která se uskutečnila v prostorách kostela sv. Jakuba v Mrzlicích. Jako hudební doprovod vystoupila klavíristka Alena Gregorová ze Základní umělecké školy v Mostě. Následující den proběhla návštěva města Krupky, kde proběhla prohlídka baziliky Bohosudov. Projekt byl zakončen nedělní bohoslužbou v Mukově.

 

 • Vánoční čas v kostele sv. Jakuba v Mrzlicích

Dne 07.12.2013 v 18:00 hod. proběhl v kostele Vánoční koncert dětí z MŠ Hrobčice, které si spolu s rodiči a dalšími návštěvníky kostela zazpívali koledy v předvánočním čase.

 

Hospodaření za rok 2013

Příjmy

 

Prodej pohledů s vyobrazením kostela

1 000,- Kč

Socialwerk  der Ackermangemeinde 200,- Eur + Dr. Phil. Georg Wodraschke 200,- Eur.

10 088,- Kč

Heimatkreisverein Bilin (příspěvek na rekonstrukci oken)

102 200,- Kč

Severočeské Doly a. s.

50 000,- Kč

Členský příspěvek pan Papsch + Šebek

600,- Kč

Sbírka německých rodáků – rekonstrukce oken

Dr. Georg Wodraschke – 1 000,- Eur

Gerda Wodraschke – 30,- Eur

Dr. Georg Wodraschke, Coburg – 1 250,- Eur

Wolfgang Wodraschke – 1 250,- Eur

Gerd Maschke – 20,- Eur

Heinrich Wiedemann – 2 000,- Eur

Hans-Werner Wanie – 500,- Eur

Ute Schülke – 1 250,- Eur

Heinz Müller –  1250,- Eur

Udo Hillebrand – 200,- Eur

Dr. Wolfgang Schwark – 1250,- Eur

115 875,- Kč

Mnisterstvo kultury – havarijní program

 

345 000,- Kč

Členský příspěvek – Ing. Jana Biedermannová

300,- Kč

Dar od pana Jaroslava Ježka

500,- Kč

Členský příspěvek od pana františka Čapka

300,- Kč

Česko-německý fond budoucnosti

450 000,- Kč

Římskokatolická farnost Mrzlice

10 000,- Kč

Podzimní setkání rodáků – kostelní sbírka + Hans-Werner Wanie 150,- Eur

11 074,- Kč

Vánoční čas s MŠ Hrobčice – kostelní sbírka

1 054,- Kč

Město Bílina

20 000,- Kč

Obec Hrobčice

20 000,- Kč

Celkem

1 137 991,- Kč

 

Výdaje

 

Městský úřad Bílina – stavební povolení

500,- Kč

Rekonstrukce střechy – fa Arkýř s. r. o.

922 371,- Kč

Rekonstrukce oken – Jaroslav Ježek

206 858,- Kč

Podzimní setkání rodáků – občerstvení, květiny

2 125,- Kč

Bankovní poplatky

477,- Kč

 

1 132 331,- Kč

 

Výsledek hospodaření OS za rok 2013 představoval přebytek ve výši 5 660,- Kč.

Zůstatek z minulého roku 2012

 

Zůstatek na bankovním účtu

4 129,- Kč

Převod hotovosti z pokladny na bankovní účet

4 130,- Kč

Celkem

8 259,- Kč


Celkový zůstatek finančních prostředků za rok 2013 je ve výši 13 919,- Kč.

Přehled majetku:

Datum:

01.01.2013

31.12.2013

Pokladna

4 130,-

0,-

Bankovní účet

4 129,-

13 919,-

 

Drobný nehmotný majetek

 

Projektová dokumentace

20 000,-

 

 

 

Zpracovala:           Ing. Jana Biedermannová

              předsedkyně OS

 

 

Výroční zpráva za rok 2014Kostel sv. Jakuba Většího v Mrzlicích – historie

Historická památka kostel sv. Jakuba Většího, který stojí na mírném návrší na jižním konci obce. Současnou podobu získal v roce 1838, kdy došlo k poslední přestavbě kostela. Stavba kostela je unikátním dokladem ucelené stavební fáze, nenarušené stavebními zásahy z mladšího období. Z těchto důvodů byl kostel v roce 2008 prohlášen Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou. Jedná se o pozdně klasicistní novostavbu. Kostel je jednolodní stavba, převážně z lomového kamene, plochostropá s vysokým fabionem. Má hranolovou věž s kupolí, polokruhový presbytář a sakristii. Vrchol věže má cihelné ostění. Objekt kostela tvoří významnou dominantu nejen obce, ale i zdejší krajiny viditelnou z širokého okolí.

Ve dnech 6. - 10. srpna 1932 byla snesena báň z kostelní věže, která měla díry pocházející od střelných kulek, a proto byl pamětní spis volně v ní ležící silně poškozen. Byl pořízen opis tohoto pamětního listu a přidána některá důležitá historická fakta o kostele vyňatá z farní pamětní knihy:

-Na místě dnešního kostela stával prastarý, malý, v gotickém slohu stavěný kostelík ze 14. stol. Není známo, kdy a kým byl postaven. Byl 40 stop dlouhý a 28 stop široký a vysoký 18 stop. Presbyterium (kněžiště) bylo klenuté, strop lodi byl z pomalovaných prken.

- V roce 1676 byl postaven zděný kostelík a Mrzlice byly poté v péči vlastního duchovního.

- V roce 1725 obdržely pod patronací knížat von Lobkowitzů vlastní faru. K duchovní správě až do roku 1945 patřily obce Mrzlice, Tvrdín, Razice, Hrobčice a Mukov. Fara patřila k děkanství třebenickému a arcijáhenství litoměřickému.

-O Velikonočním hodu božím roku 1838 byly ve starém kostele konány poslední služby boží. 17. dubna bylo započato zboření kostelní lodi a 8. května byly položeny základy stavby nového kostela. 25. listopadu byl nový kostel slavnostně vysvěcen: ….na památku pozdějším pokolením sdělujeme, že tento kostel ku cti Sv. Jakuba je od základu vystavěn léta páně 1838, za panování císaře Ferdinanda I., pod jeho biskupskou milostí, vysoce důstojného pana Augustina Bartoloměje Hille, biskupa v Litoměřicích.

-Položení základního kamene provedl jeho jasnost vévodský, knížecí pán Maxmilian z Lobkovic, vévoda na Roudnici.

-Stavbu podle plánů litoměřického královského pana krajského inženýra, schválených nejvyššími místy vedl pan Kattmaner a práci prováděli pan Ignác Woberschinetz, panský zednický mistr v Bílině a pan Josef Müller, panský tesařský mistr v Bílině.  Učitelem byl tehdy v Mrzlicích p. Ferdinand Werner.

-Roku 1841 byla postavena hřbitovní zeď u Mrzlického farního hřbitova a to obcemi: Mrzlice, Tvrdín a Razice. Při této příležitosti byla také postavena umrlčí komora, současně byla přistavěna hala k sakristii (35 zl). Před oltářem byla postavena nová lavice k přijímání večeře páně (65 zl).

-Roku 1848 byl kostel vybaven novými varhanami, které byly pořízeny jen z příspěvků dětí a byly postaveny Josefem Predigerem, stavitelem varhan. Stály 900 zl. Dřívější varhany postavené r. 1781 Janem Ruschem z Litoměřic byly převezeny do kostela v Hrobčicích.

-Roku 1868 je  pořízen nový hlavní oltář. Truhlářské práce na tomto oltáři provedl podle vlastních plánů mirešoviský truhlář Jakub Stoll za 280 zl. Pozlacení a výzdobu teplický pozlacovač Antonín Göhler za 380 zl.

-Roku 1873 za cenu 110 zl byl pořízen nový lustr od firmy Reinhold Palme v Haidě.

 

Základní cíle OS:

 1.          Získání a shromáždění finančních prostředků za účelem záchrany, obnovy zchátralého kostela a zachování kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.

 2.          Dobrovolná pomoc členů sdružení při správě a opravách tohoto kostela.

 3.          Informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů  obcí Hrobčicka a blízkého okolí o stavu kostela a způsobu jeho využití.

 4.          Podpora dalších forem účasti veřejnosti na obnově  tohoto kostela.

 5.          Pomoc při obnově interiéru této historické památky s cílem dosažení stavu výzdoby po zbudování tohoto kostela.

   

   

  Plán činnosti OS pro rok 2014:

   

  I. čtvrtletí 2014              –podání žádostí o dotaci na projekt: II. Etapa generální

                                        opravy střechy kostela

                                        - prezentace kostela

                                        - zpracovat výběrové řízení na rekonstrukci báně věže

   

  II. čtvrtletí 2014            - omítnutí věže kostela

  - dokončení rekonstrukce oken

  - provádění stavebních prací na střeše kostela

   

  III. čtvrtletí 2014         - dokončení stavebních prací na střeše kostela

                                        - dostavba sakristie

                                        - připravit a uskutečnit podzimní setkání rodáků

   

  IV. čtvrtletí 2014           - provést vyúčtování poskytnutých dotací

                                        - připravit a uskutečnit Vánoční koncert

   

  Činnost OS za rok 2014 - detailní rozpis aktivit:

   

 • Pan Vít Laně zaslal finanční dar ve výši 11 000,- Kč.

 • Dne 23.01.2014 podán návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury

 • Uzavřena smlouva o dílo s firmou Arkýř s r. o. na rekonstrukci střechy věže kostela

 • Dne 29.01.2014 podána žádost o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje – této žádosti nebylo vyhověno.

 • Dne 11.02.2014 byl jako člen O. S. přijat pan Rudolf Nachtman

 • Dne 17.02.2014 uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši 300 tis. Kč s Česko-německým fondem budoucnosti.

 • Dne 05.05.2014 věnoval příspěvek kostelu spolek Stifter Kreis Kirche Merschlitz, a to ve výši 54 640,- Kč

 • Dne 26.05.2014 věnoval spolek Ackermann gemeinde, jehož předsedou je prof. Karl Heinz Plattig, příspěvek ve výši 10 912,- Kč.

 • Dne 17.06.2014 rozhodlo Ministerstvo kultury o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250 tis. Kč, v rámci Havarijního programu.

 • V srpnu byla panem Jaroslavem Ježkem uzavřena dohoda o provedení práce, která spočívá v kompletní rekonstrukci oken hlavní lodě kostela a dostavbě sakristie.

 • Dne 07.08.2014 byly panem Jaroslavem Ježkem do kostela instalovány biblické dlaždice spolu s pamětní deskou. Tyto dlaždice daroval Prof. Dr. phill. Wodraschke s rodinou. Cena instalace byla 50,- Eur a byla zaplacena prof. Dr. Phill. Georgem Wodraschke.

 • Dne 17.09.2014 věnoval příspěvek kostelu spolek Stifter Kreis Kirche Merschlitz, a to ve výši 8 784,- Kč.

 • Dne 18.09.2014 věnoval biskup mons. Jan Baxant finanční dar ve výši 60 000,- Kč.

 • Ve dnech 04. až 06.10.2014 se v kostele, v rámci podzimního setkání rodáků, uskutečnila Výstava s názvem: Pohledy do historie obcí. Konala se pod záštitou senátora Jaroslava Kubery. Na příspěvcích vybráno 754,- Kč.

 • Dne 21.10.2014 věnovalo Biskupství litoměřické finanční dar ve výši 50 000,- Kč.

 •  Dne 28.11.2014 uzavřena smlouva se společností ČEZ, a. s. o reklamě a propagaci v rámci akce ,,Vánoční koncert“. Plnění je ve výši 30 000,-

 • Dne 13.12.2014 proběhl v kostele Vánoční koncert s MŠ Hrobčice s názvem: Vánoční čas v Mrzlicích. Na příspěvcích vybráno 758,- Kč.

 • Obec Hrobčice přispěla dne 17.12.2014 peněžní dar ve výši 70 000,- Kč.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled kulturních akcí:

 

 • Podzimní setkání českých a německých rodáků

Proběhlo ve dnech 04.10 až 06.10.2014. Jednalo se již o 7. ročník Setkání rodáků a přátel Hrobčicka. Zahájen byl v, jako každoročně, prostorách obecního úřadu v Hrobčicích. V rámci tohoto setkání proběhla v prostorách kostela výstava pod názvem: Pohledy do historie Hrobčicka. Jednalo se o unikátní výstavu fotografií, pohlednic, dokumentů a životopisů významných osob a také zajímavých událostí vyňatých z obecních kronik. Pohled do historie zahrnoval období od vzniku obcí, tedy od doby první doložené zmínky o nich, až do současnosti. Získaný materiál pocházel především ze soukromých sbírek rodáků hrobčicka žijících v Německu či jiných zemích. Na přípravě se podílelo Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba Většího v Mrzlicích a Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa a ostatních kulturních hodnot v Mukově. Vše probíhalo za podpory domovského spolku Heimatkreisverien Bilin , obce Hrobčice a Česko-něměckého fondu budoucnosti. Celá akce se konala pod patronací senátora Jaroslava Kubery. Hudební doprovod zajistila Štěpánka Ordošová na housle a Helena Vlahačována klavír. Projekt byl zakončen nedělní bohoslužbou v Mukově.

 

 • Vánoční čas v kostele sv. Jakuba v Mrzlicích

Dne 13.12.2013 v 16:00 hod. proběhl v kostele Vánoční koncert dětí z MŠ Hrobčice, které si spolu s rodiči a dalšími návštěvníky kostela zazpívali koledy v předvánočním čase.

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření za rok 2014

Příjmy

 

Finanční dar – Vít Laně

11 000,- Kč

Socialwerk  der Ackermangemeinde 400,- Eur

10 912,- Kč

Stifter Kreis Kirche Merschlitz – 2 000 Eur

Maschke Gerd – 50,- Eur

Wodraschke Georg – 170,- Eur

Egerer Walter – 50,- Eur

Schwark Wolfgagng - 1 000,- Eur

Hartmann Alois – 500,- Eur

Sterzer Uwe – 100,- Eur

Köhler Doris – 30,- Eur

Wodraschke Gerda – 50,- Eur

Heller Dietman – 50,- Eur

54 640,- Kč

Dar na instalaci biblických dlaždic – Prof. Dr. Phill. Wodraschke

50 ,- Eur

Biskupství litoměřické

50 000,- Kč

Stifter Kreis Kirche Merschlitz – 320,- Eur

 

8 784,- Kč

Mnisterstvo kultury – havarijní program

 

250 000,- Kč

Dar od biskupa mons.  Jana Baxanta

60 000,- Kč

Česko-německý fond budoucnosti

300 000,- Kč

Podzimní setkání rodáků – kostelní sbírka

754,- Kč

Vánoční čas s MŠ Hrobčice – kostelní sbírka

758,- Kč

Obec Hrobčice

70 000,- Kč

Celkem

816 484,- Kč + 50,-  Eur

 

 

 

 

 

Výdaje

 

Rekonstrukce okna – Rudolf Zahrádka

14 837,- Kč

Dárek k 80. narozeninám prof. Wodraschkeho

519 ,- Kč

Květiny pro Ute Schülke – předávání obrazu do kostela

517,- Kč

Navýšení kapacity WWW-stránek kostela

2 999,- Kč

Rekonstrukce střechy – fa Arkýř s. r. o.

754 221,- Kč

Dostavba sakristie – Jaroslav Ježek

2 967,- Kč

Instalace biblických dlaždic – Jaroslav Ježek

50,- Eur

Omítnutí věže a oprava říms – Jaroslav Ježek

50 000,- Kč

Bankovní poplatky

449,- Kč

 

826 509,- Kč + 50,- Eur

 

Výsledek hospodaření OS za rok 2014 představoval ztrátu ve výši 9 661,- Kč.

 

Přehled majetku:

Datum:

01.01.2014

31.12.2014

Pokladna

0,-

0,-

Bankovní účet

13 919,-

4 258,-

 

Drobný nehmotný majetek

 

Projektová dokumentace

20 000,-

 

 

Zpracovala:           Ing. Jana Biedermannová

              předsedkyně o. s.

 

 

Výroční
zpráva za rok 2015


 
 


 
 

 
 

Kostel sv. Jakuba Většího
v Mrzlicích - historie

Historická památka kostel
sv. Jakuba Většího, který stojí na mírném návrší na jižním konci obce.
Současnou podobu získal v roce 1838, kdy došlo k poslední přestavbě
kostela. Stavba kostela je unikátním dokladem ucelené stavební fáze, nenarušené
stavebními zásahy z mladšího období. Z těchto důvodů byl kostel v roce
2008 prohlášen Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou. Jedná se o pozdně
klasicistní novostavbu. Kostel je jednolodní stavba, převážně z lomového
kamene, plochostropá s vysokým fabionem. Má hranolovou věž s kupolí,
polokruhový presbytář a sakristii. Vrchol věže má cihelné ostění. Objekt
kostela tvoří významnou dominantu nejen obce, ale i zdejší krajiny viditelnou z
širokého okolí.

Ve dnech 6. - 10. srpna 1932 byla snesena báň z
kostelní věže, která měla díry pocházející od střelných kulek, a proto byl
pamětní spis volně v ní ležící silně poškozen. Byl pořízen opis tohoto
pamětního listu a přidána některá důležitá historická fakta o kostele vyňatá z
farní pamětní knihy:

-Na
místě dnešního kostela stával prastarý, malý, v gotickém slohu stavěný kostelík
ze 14. stol. Není známo, kdy a kým byl postaven. Byl 40 stop dlouhý a 28 stop
široký a vysoký 18 stop. Presbyterium (kněžiště) bylo klenuté, strop lodi byl z
pomalovaných prken.

-
V roce 1676 byl postaven zděný kostelík a Mrzlice byly poté v péči vlastního
duchovního.

-
V roce 1725 obdržely pod patronací knížat von Lobkowitzů vlastní faru. K
duchovní správě až do roku 1945 patřily obce Mrzlice, Tvrdín, Razice, Hrobčice
a Mukov. Fara patřila k děkanství třebenickému a arcijáhenství litoměřickému.

-O
Velikonočním hodu božím roku 1838 byly ve starém kostele konány poslední služby
boží. 17. dubna bylo započato zboření kostelní lodi a 8. května byly položeny
základy stavby nového kostela. 25. listopadu byl nový kostel slavnostně
vysvěcen: ....na památku pozdějším pokolením sdělujeme, že tento kostel ku cti
Sv. Jakuba je od základu vystavěn léta páně 1838, za panování císaře Ferdinanda
I., pod jeho biskupskou milostí, vysoce důstojného pana Augustina Bartoloměje
Hille, biskupa v Litoměřicích.

-Položení
základního kamene provedl jeho jasnost vévodský, knížecí pán Maxmilian z
Lobkovic, vévoda na Roudnici.

-Stavbu
podle plánů litoměřického královského pana krajského inženýra, schválených
nejvyššími místy vedl pan Kattmaner a práci prováděli pan Ignác Woberschinetz,
panský zednický mistr v Bílině a pan Josef Müller, panský tesařský mistr v
Bílině.  Učitelem byl tehdy v Mrzlicích
p. Ferdinand Werner.

-Roku
1841 byla postavena hřbitovní zeď u Mrzlického farního hřbitova a to obcemi:
Mrzlice, Tvrdín a Razice. Při této příležitosti byla také postavena umrlčí
komora, současně byla přistavěna hala k sakristii (35 zl). Před oltářem byla
postavena nová lavice k přijímání večeře páně (65 zl).

-Roku
1848 byl kostel vybaven novými varhanami, které byly pořízeny jen z příspěvků
dětí a byly postaveny Josefem Predigerem, stavitelem varhan. Stály 900 zl.
Dřívější varhany postavené r. 1781 Janem Ruschem z Litoměřic byly převezeny do
kostela v Hrobčicích.

-Roku
1868 je  pořízen nový hlavní oltář.
Truhlářské práce na tomto oltáři provedl podle vlastních plánů mirešoviský truhlář
Jakub Stoll za 280 zl. Pozlacení a výzdobu teplický pozlacovač Antonín Göhler
za 380 zl.

-Roku
1873 za cenu 110 zl byl pořízen nový lustr od firmy Reinhold Palme v Haidě.

Základní
cíle OS:

1.)  
         Získání a
shromáždění finančních prostředků za účelem záchrany, obnovy zchátralého
kostela a zachování kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.

2.)           Dobrovolná pomoc členů sdružení při
správě a opravách tohoto kostela.

3.)           Informační, poradenská a publicistická
činnost, zaměřená na informování občanů  obcí Hrobčicka a blízkého okolí o
stavu kostela a způsobu jeho využití.

4.)           Podpora dalších forem účasti
veřejnosti na obnově  tohoto kostela.

5.)           Pomoc při obnově interiéru této
historické památky s cílem dosažení stavu výzdoby po zbudování tohoto kostela.

 

 

 

Plán činnosti OS pro rok 2015:

 

I.
čtvrtletí 2015              -podání
žádostí o dotaci na projekt: Omítnutí věže

                                      -
prezentace kostela

                                      - vyúčtování
dotací z roku 2014

II.
čtvrtletí 2015            - omítnutí věže kostela

- uzavření
spolupráce se organizací Serviso o. p .s.

- dokončení
stavebních prací na střeše kostela

III.
čtvrtletí 2015        - změna právní formy
dle nového občanského zák.

                                      -
zpracování stanov Spolku

                                      -
připravit a uskutečnit podzimní setkání rodáků

IV.
čtvrtletí 2015          - provést
vyúčtování poskytnutých dotací

                                      -
připravit a uskutečnit Vánoční koncert

Činnost OS za rok 2015 - detailní
rozpis aktivit:

 

·        
Dne 08.01.2015 byla uzavřena smlouva o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje
v programovém období 2014 - 2020 se společností Serviso, o. p. s.

·        
Dne 12.02.2015 přijalo sdružení finanční plnění ve výši
30 000,- Kč od společnosti ČEZ, a. s. na základě smlouvy o reklamě a
propagaci v rámci akce ,,Vánoční koncert".

·        
Dne 18.05.2015 věnovalo Biskupství litoměřické finanční dar ve
výši 50 000,- Kč.

·        
Během měsíce června provedl Finanční úřad pro Ústecký kraj daňovou
kontrolu - týkající se přidělených dotací. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové
kázně.

·        
Ve dnech 02. až 04.10.2015 se v kostele, v rámci
podzimního setkání rodáků, uskutečnila Výstava s názvem: Pohledy do
historie obcí. Konala se pod záštitou senátora Jaroslava Kubery. Na příspěvcích
vybráno 1208,- Kč.

·        
Dne 19.10.2015 odsouhlasili členové spolku znění stanov spolku.

 

 

·        
Představenstvo spolku:

o  
Ing. Jana
Biedermannová - předseda

o  
Jana Syslová -
člen

o  
František
Čapek - člen

·        
Dne 21.10.2015 přijal Krajský soud v Ústí nad Labem návrh na
zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku. Změna se týkala názvu, kdy
se z Občanského sdružení stává Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba.

·        
Dne 10.11.2015 Rada obce Hrobčice usnesením č. 177/19/2015
souhlasí s umístěním sídla Spolku na adrese Obecního úřadu Hrobčice  - Hrobčice č. p. 41, 417 57  

·        
Dne 05.12.2015 proběhl v kostele Vánoční koncert s MŠ
Hrobčice s názvem: Vánoční čas v Mrzlicích. Na příspěvcích vybráno
1882,- Kč.

 

 

Přehled kulturních akcí:

 

·        
Podzimní
setkání českých a německých rodáků

Proběhlo ve dnech 02.10 až 04.10.2015.
Jednalo
se již o 8.
ročník Setkání rodáků a přátel Hrobčicka. Zahájen byl
v, jako každoročně, prostorách obecního úřadu v Hrobčicích. V rámci tohoto
setkání proběhl následující den Pietní akt u Kříže
obětem svět. válek a Česko-německých vztahů na hřbitově v Mrzlicích.
Následovalo vystoupení sopranistky
Jany Papíkové, kterou na klávesy doprovodila paní Lenka Bérešová a také
křest českého vydání sbírky "Pověsti a líčení z Hradišťan" .
Na přípravě
se podílelo Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Jakuba Většího
v Mrzlicích a Občanské sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa a
ostatních kulturních hodnot v Mukově. Vše probíhalo za podpory domovského
spolku Heimatkreisverien Bilin , obce Hrobčice a Česko-něměckého fondu
budoucnosti. Projekt byl zakončen nedělní bohoslužbou
v Mukově.

·        
Vánoční čas v kostele sv. Jakuba v
Mrzlicích

Dne
05.12.2015 v 16:00 hod. proběhl v kostele Vánoční koncert dětí
z MŠ Hrobčice, které si spolu s rodiči a dalšími návštěvníky kostela
zazpívali koledy v předvánočním čase.

 

Hospodaření za rok 2015
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 

Příjmy


 

 

 


 

 

Skupina
  ČEZ


 

 

30 000,- Kč


 

 

Členský
  příspěvek - František Čapek


 

 

300,- Kč


 

 

Biskupství
  litoměřické


 

 

50 000,- Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Ing. Jana Biedermannová


 

 

 300,- Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Wodraschke + Papsch


 

 

600,- Kč


 

 

Členský
  příspěvek - Syslová + Šebek


 

 

600,- Kč


 

 

Podzimní
  setkání rodáků - kostelní sbírka


 

 

1 208,- Kč


 

 

Vánoční
  čas s MŠ Hrobčice - kostelní sbírka


 

 

1 882,- Kč


 

 

Celkem


 

 

84 890,- Kč


 

 

 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 

Výdaje


 

 

 


 

 

Omítnutí
  kostelní věže + oprava říms - Jaroslav Ježek


 

 

55 515,- Kč


 

 

Členský
  příspěvek - MAS Serviso


 

 

5 000,- Kč


 

 

Česko-německý
  fond budoucnosti - vrácení nevyčerp. dotací


 

 

2 331,- Kč


 

 

Navýšení
  kapacity WWW-stránek kostela


 

 

5 399,- Kč


 

 

Rekonstrukce
  střechy - fa Arkýř s. r. o.


 

 

13 310,- Kč


 

 

Změna
  právní formy - kolek


 

 

1 000,- Kč


 

 

Vánoční
  čas v kostele - pohoštění, květiny


 

 

3 372,- Kč


 

 

Bankovní
  poplatky


 

 

343,- Kč


 

 
 

 

86 270,- Kč


 

Výsledek hospodaření OS za rok 2015 představoval
ztrátu ve výši 1 380,- Kč.

 

Přehled majetku:
 
 
 


 
 
 


 
 
 


 

Datum:


 

 

01.01.2015


 

 

31.12.2015


 

 

Pokladna


 

 

0,-


 

 

0,-


 

 

Bankovní
  účet


 

 

4 258,-


 

 

2 878,-


  
 


 
 


 

Drobný nehmotný
  majetek


 

 

 


 

 

Projektová
  dokumentace


 

 

20 000,-


 

Zpracovala:           Ing. Jana Biedermannová


              předsedkyně o. s.


 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2016


Kostel sv. Jakuba Většího v Mrzlicích – historie

Historická památka kostel sv. Jakuba Většího, který stojí na mírném návrší na jižním konci obce. Současnou podobu získal v roce 1838, kdy došlo k poslední přestavbě kostela. Stavba kostela je unikátním dokladem ucelené stavební fáze, nenarušené stavebními zásahy z mladšího období. Z těchto důvodů byl kostel v roce 2008 prohlášen Ministerstvem kultury ČR kulturní památkou. Jedná se o pozdně klasicistní novostavbu. Kostel je jednolodní stavba, převážně z lomového kamene, plochostropá s vysokým fabionem. Má hranolovou věž s kupolí, polokruhový presbytář a sakristii. Vrchol věže má cihelné ostění. Objekt kostela tvoří významnou dominantu nejen obce, ale i zdejší krajiny viditelnou z širokého okolí.

Ve dnech 6. - 10. srpna 1932 byla snesena báň z kostelní věže, která měla díry pocházející od střelných kulek, a proto byl pamětní spis volně v ní ležící silně poškozen. Byl pořízen opis tohoto pamětního listu a přidána některá důležitá historická fakta o kostele vyňatá z farní pamětní knihy:

-Na místě dnešního kostela stával prastarý, malý, v gotickém slohu stavěný kostelík ze 14. stol. Není známo, kdy a kým byl postaven. Byl 40 stop dlouhý a 28 stop široký a vysoký 18 stop. Presbyterium (kněžiště) bylo klenuté, strop lodi byl z pomalovaných prken.

- V roce 1676 byl postaven zděný kostelík a Mrzlice byly poté v péči vlastního duchovního.

- V roce 1725 obdržely pod patronací knížat von Lobkowitzů vlastní faru. K duchovní správě až do roku 1945 patřily obce Mrzlice, Tvrdín, Razice, Hrobčice a Mukov. Fara patřila k děkanství třebenickému a arcijáhenství litoměřickému.

-O Velikonočním hodu božím roku 1838 byly ve starém kostele konány poslední služby boží. 17. dubna bylo započato zboření kostelní lodi a 8. května byly položeny základy stavby nového kostela. 25. listopadu byl nový kostel slavnostně vysvěcen: ….na památku pozdějším pokolením sdělujeme, že tento kostel ku cti Sv. Jakuba je od základu vystavěn léta páně 1838, za panování císaře Ferdinanda I., pod jeho biskupskou milostí, vysoce důstojného pana Augustina Bartoloměje Hille, biskupa v Litoměřicích.

-Položení základního kamene provedl jeho jasnost vévodský, knížecí pán Maxmilian z Lobkovic, vévoda na Roudnici.

-Stavbu podle plánů litoměřického královského pana krajského inženýra, schválených nejvyššími místy vedl pan Kattmaner a práci prováděli pan Ignác Woberschinetz, panský zednický mistr v Bílině a pan Josef Müller, panský tesařský mistr v Bílině.  Učitelem byl tehdy v Mrzlicích p. Ferdinand Werner.

-Roku 1841 byla postavena hřbitovní zeď u Mrzlického farního hřbitova a to obcemi: Mrzlice, Tvrdín a Razice. Při této příležitosti byla také postavena umrlčí komora, současně byla přistavěna hala k sakristii (35 zl). Před oltářem byla postavena nová lavice k přijímání večeře páně (65 zl).

-Roku 1848 byl kostel vybaven novými varhanami, které byly pořízeny jen z příspěvků dětí a byly postaveny Josefem Predigerem, stavitelem varhan. Stály 900 zl. Dřívější varhany postavené r. 1781 Janem Ruschem z Litoměřic byly převezeny do kostela v Hrobčicích.

-Roku 1868 je  pořízen nový hlavní oltář. Truhlářské práce na tomto oltáři provedl podle vlastních plánů mirešoviský truhlář Jakub Stoll za 280 zl. Pozlacení a výzdobu teplický pozlacovač Antonín Göhler za 380 zl.

-Roku 1873 za cenu 110 zl byl pořízen nový lustr od firmy Reinhold Palme v Haidě.

 

Základní cíle spolku:

 1.          Získání a shromáždění finančních prostředků za účelem záchrany, obnovy zchátralého kostela a zachování kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.

 2.          Dobrovolná pomoc členů sdružení při správě a opravách tohoto kostela.

 3.          Informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů  obcí Hrobčicka a blízkého okolí o stavu kostela a způsobu jeho využití.

 4.          Podpora dalších forem účasti veřejnosti na obnově  tohoto kostela.

 5.          Pomoc při obnově interiéru této historické památky s cílem dosažení stavu výzdoby po zbudování tohoto kostela.

   

   

  Plán činnosti spolku pro rok 2016:

   

  I. čtvrtletí 2016              –podání žádosti o dotaci na projekt: Schodiště do věže

                                        - prezentace kostela

                                        - vyúčtování dotací z roku 2015

   

  II. čtvrtletí 2016            - zahájení stavebních prací

  - příprava projektu osvětlení kostela

   

  III. čtvrtletí 2016         - projekt externího osvětlení kostela

                                        - dokončení stavebních prací

                                        - připravit a uskutečnit podzimní setkání rodáků

   

  IV. čtvrtletí 2016           - provést vyúčtování poskytnutých dotací

                                        - žádost o převod vlastnictví kostela na spolek

                                        - připravit a uskutečnit Vánoční koncert

   

  Činnost spolku za rok 2016 - detailní rozpis aktivit:

   

 • Dne 21.01.2016 podal spolek návrh na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu Ministerstva kultury. Rekonstrukce schodiště do věže kostela. Tento návrh byl bohužel neúspěšný.

 • Dne 14.02.2016 přijal spolek finanční plnění za zajištění občerstvení a květin na akci ,,Vánoční zpívání s MŠ Hrobčíce“ ve výši 3 372,- Kč.

 • Dne 14.02.2016 přijal spolek finanční dar ve výši 880,- Kč od pana Davida Vrány.

 • Dne 15.02.2016 věnoval projektový partner spolek Stiffter Kreis Kirsche Merschlitz finanční dar ve výši 2290,- Eur. (61 647,- Kč.) Tato částka je určena na realizaci projektu ,,Externí osvětlení kostela sv. Jakuba v Mrzlicích.

 • Dne 01.09.2016 byla uzavřena dohoda o provedení práce, která spočívá v rekonstrukci půdních dveří kostela.

 • Ve dnech 30. 09 až 02.10.2016 se v kostele, v rámci podzimního setkání rodáků, uskutečnila putovní výstava s názvem: Má vlast cestami proměn. Na příspěvcích vybráno 997,- Kč.

 • Dne 01.10.2016 věnoval spolek Socialwerk der Ackermann-gemeinde finanční částku ve výši 100,- Eur. ( 2830,- Kč)

 • Začátkem prosince proběhl v kostele Vánoční koncert s MŠ Hrobčice s názvem: Vánoční čas v Mrzlicích. Na příspěvcích vybráno 703,- Kč.

   

 

Přehled kulturních akcí:

 

 • Podzimní setkání českých a německých rodáků

Proběhlo ve dnech 30.09 až 02.10.2016. Jednalo se již o 9. ročník Setkání rodáků a přátel Hrobčicka. Zahájen byl v, jako každoročně, prostorách obecního úřadu v Hrobčicích. V rámci tohoto setkání proběhl následující den Pietní akt u Kříže obětem svět. válek a Česko-německých vztahů na hřbitově v Mrzlicích. Kulturní program v kostele zahájil pěvecký sbor Základní umělecké školy Gustava Waltera v Bílině pod vedením slečny Veroniky Duchoslavové a klavírního doprovodu pana Jiřího Bidrmana. Následovala vernisáž putovní výstavy „Má vlast - cestami proměn“, jejímž prostřednictvím jsou vystaveny společné česko-německé projekty. Letošní 8. ročník byl slavnostně zahájen v květnu v Praze na Vyšehradě, doposud byla tato vernisáž vystavena také v Chomutově, Mnichově, Krnově a připravována je v Broumově. Výstava ,,Má vlast cestami proměn“ přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Díky odhodlání místních lidí a ochotě řady donorů se chátrající stavby mění v důstojné objekty s užitečnou náplní, veřejný prostor dostává novou tvář, sakrální objekty nacházejí svůj ztracený smysl a příroda se nadechuje k novému životu.  Na přípravě se podílel Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba Většího v Mrzlicích, Spolek na záchranu kostela sv. Prokopa a ostatních kulturních hodnot v Mukově a obec Hrobčice. Vše probíhalo za podpory domovského spolku Heimatkreisverien Bilin a Česko-něměckého fondu budoucnosti. Projekt byl zakončen nedělní bohoslužbou v Mukově.

 • Vánoční čas v kostele sv. Jakuba v Mrzlicích

Dne 03.12.2016 v 16:00 hod. proběhl v kostele Vánoční koncert dětí z MŠ Hrobčice, které si spolu s rodiči a dalšími návštěvníky kostela zazpívali koledy v předvánočním čase.

Hospodaření za rok 2016

Příjmy

 

Obec Hrobčice

3 372,- Kč

Finanční dar – David Vrána

880,- Kč

Stiffter Kreis Kirsche Merschlitz – 2 290,- Eur

61 647,- Kč

Členský příspěvek – František Čapek

 300,- Kč

Členský příspěvek – Ing. Jana Biedermannová

300,- Kč

Členský příspěvek – Karel Urbánek

300,- Kč

Členský příspěvek – Rudolf Papsch

300,- Kč

Ackermann-gemeinde – 100,- Eur

2 830,- Kč

Podzimní setkání rodáků – kostelní sbírka

997,- Kč

Vánoční čas s MŠ Hrobčice – kostelní sbírka

703,- Kč

Celkem

71 629,- Kč

 

 

Výdaje

 

Rekonstrukce půdních dveří – Jaroslav Ježek

3 000,- Kč

Bankovní poplatky

391,- Kč

 

3 391,- Kč

 

Výsledek hospodaření spolku za rok 2016 představoval přebytek ve výši 68 238,- Kč.


Přehled majetku:

Datum:

01.01.2016

31.12.2016

Pokladna

0,-

0,-

Bankovní účet

2 878,-

71 116,-

 

Drobný nehmotný majetek

 

Projektová dokumentace

20 000,-

 

 

Zpracovala:           Ing. Jana Biedermannová

              předsedkyně spolku