Stanovy

 

 
STANOVY SPOLKU
Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích
 
 
Část I.
Úvodní ustanovení
 
§ 1
Název spolku
 
Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích (dále jen spolek)
 
§ 2
Sídlo spolku
 
Obecní úřad, Hrobčice 41, 418 04 Hrobčice 
 
§ 3
Charakter spolku
 
 Spolek je neziskový, dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě jejich společného zájmu , ustavený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. za účelem záchrany kostela sv. Jakuba v Mrzlicích – dominanty obce a CHKO České středohoří.  
 
§ 4
Základní cíle jeho činnosti
 
1.) Získání a shromáždění finančních prostředků za účelem záchrany, obnovy a zachování kostela sv. Jakuba v Mrzlicích. 
2.) Dobrovolná pomoc členů sdružení při správě a opravách tohoto kostela.
3.) Informační, poradenská a publicistická činnost, zaměřená na informování občanů  obcí Hrobčicka a blízkého okolí o stavu kostela a způsobu jeho využití.
4.) Podpora dalších forem účasti veřejnosti na obnově  tohoto kostela.
5.) Pomoc při obnově interiéru této historické památky s cílem dosažení stavu výzdoby po zbudování tohoto kostela.
 
 
Část II.
Členství a podmínky členství ve sdružení
 
§ 5
Vznik a zánik členství
1. Členem spolku se může stát  fyzická osoba starší15-ti let a právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov spolku a s cíli spolku.
2. Členství ve spolku vzniká na základě schválemí písemné přihlášky představenstvem spolku, které o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.. 
3. Členství ve spolku zaniká.
a.  doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku
b. pro hrubé porušení stanov
c. úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby 
d. nezaplacením členského příspěvku do konce měsíce března roku, na který je členský příspěvek placen 
e. vyloučení člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze, nebo opakovaně, i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku, porušuje tyto stanovy
f. případně z jiného důvodu, stanoveného zákonem
 
§ 6
Práva členů spolku
1. Základními právy členů spolku je zejména: 
a. účastnit se činnosti spolku, volit a být volen do orgánů spolku
b. navrhovat konkrétní akce a aktivity spolku a podílet se na praktické činnosti spolku
c. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit spolku své zájmy a záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry spolku
d. nahlížet do účetních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku spolku
e. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
f. při hlasování členské schůze má člen právo jednoho hlasu
g. obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
h. členové neručí za závazky spolku
 
 
§ 7
Povinnosti členů spolku
 
1. Základními povinnostmi členů sdružení je zejména: 
 
a. dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí představenstva čičlenské schůze
b. vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku
c. propagovat a prosazovat zájmy spolku mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům, občanským iniciativám a dalším třetím osobám
d. získávání informací o zdrojích finančních prostředků
e. získávání finančních zdrojů na obnovu pomocí příspěvků a darů  
 
2. Povinnosti členů spolku mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny na základě rozhodnutí představenstva spolku ačlenské schůze
 
 
Část III.

Orgány spolku

§ 8

Vymezení orgánů sdružení
 
1. Orgány spolku jsou: 
a.členská schůze
b. představenstvo spolku
c. předseda představenstva spolku
 
§ 9
Členská schůze
 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Každý člen spolkumá při hlasováníčlenské schůze jeden hlas. Zasedáníčlenské schůze řídí předseda představenstva nebo jiný člen představenstva tímto pověřený.
 
2. Do působnostičlenské schůze patří zejména: 
a. přijímat, měnit a doplňovat stanovy spolku
b. ze svých členů volit písemnou volbou představenstvo na dobu 5 let.
c. volit a odvolávat členy představenstva spolku a kontrolovat jejich činnost
d. potvrzovat rozhodnutí představenstva spolku
e. rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady členských příspěvků 
f. schvalovat roční rozpočet spolku a roční účetní uzávěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků 
g.členská schůze volí předsedu spolku na dobu 5-ti let
h. rozhodovat o nabytí a převodu majetku a o jeho využití
i. schvalovatjednotlivé akce a aktivity spolku
j. schvalovat případnou spolupráci třetích osob na realizaci akcí a aktivit spolku
 
3. Členskou schůzi svolává předseda představenstva spolku, nebo jiný člen představenstva tímto pověřený a to nejméně jedenkrát za 12  měsíců. 
4. Členskou schůzi svolává předseda představenstva spolku, nebo jiný člen představenstva tímto pověřený a to nejpozději do 1 měsíce, požádá-li o to písemně nadpoloviční většina členů spolku. 
5. Z jednání musí být pořízen zápis, do kterého má nárok nahlédnout každý člen členské schůze
6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Pokud svolaná členská schůze není usnášeníschopná, koná se náhradníčlenská schůze se stejným programem o půl hodiny později oproti hodině uvedené na pozvánce na předcházející členskou schůzi, která nebyla usnášení schopnou. Tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná je-li přítomno alespoň 10% členů spolku. 
7. Rozhoduje o zániku spolku
8. Platného rozhodnutí je dosaženo souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku
 
§ 10
Představenstvo spolku
 
1. Představenstvo spolku spravuje majetek spolku, řídí a rozhoduje o jeho činnosti a je jeho statutárním orgánem.
2. Za spolek jedná představenstvo jako kolektivní orgán. Všichni členové představenstva mohou jednat samostatně
3. Představenstvo spolku má tři členy, jejichž funkční období je pětileté. Opětovné zvolení je možné. V případě odstoupení člena představenstva, může být kooptován jeho nástupce, kterého musí potvrdit nejbližšíčlenská schůze
4. K  rozhodnutí představenstva spolku je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů, jejichž hlasy jsou si rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
5 . Schvaluje směrnice hospodaření a rozhoduje o uvolnění finančních prostředků na projekt, který byl představenstvem vybrán. 
6. Je povinno zabývat se podněty a návrhy členů spolku
 
 § 11
Předseda představenstva spolku
1. Předseda je členem představenstva spolku, je oprávněn jednat za spolek ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s vyjímkou majetku nemovitého.
2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5-ti let. Předseda se funkce ujímá následující den, po dni volby
3. Předseda je povinen :
a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s §9, odst.3 těchto stanov
b) vést řádně aqgendu členské schůze a seznam členů spolku
c) archivovat všechny zápisy ze zasedání členské schůze
 
 
 
Část IV.
Zásady hospodaření spolku
 
Hospodaření spolku se řídí obecně platnými účetními a právními předpisy a rozpočtem spolku.
 
 
§ 12
Jmění spolku
 
1) Spolek používá k dosahování cílu jeho činnosti všechen svůj majetek. Jiné užití majetku spolku je nepřípustné.
2) Majetek spolku může být tvořen pouze peněžními prostředky, cennými papíry, nemovitostmi, movitými předměty, jakož i jinými majetkovými právy, na nichž neváznou zástavní práva.
3) Spolek získává svůj majetek převážně dary od právnických a soukromých subjektů. 
4) Peněžní prostředky musí být uloženy na zvláštní účet k tomu zřízený v bance. Je možno je použít na nákup cenných papírů vydávaných státem, nebo za jejichž splacení se stát zaručil. Tyto prostředky není možné půjčovat.
5) Spolek nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí.
6) Náklady, související se správou spolku musí být vedeny odděleně od nákladů pro účel spolku. Tyto náklady zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku spolku, na propagaci, na provoz spolku včetně odměn za výkon člena představenstva.
7) Při prodeji majetku spolku nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen představenstva či jim osoby blízké.
8) Spolek vede účetnictví dle zák. č. 563/1991Sb.o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 13
Náklady sdružení
 
Náklady sdružení nesmí překročit 40% celkových příjmů sdružení v kalendářním roce.
 
Část V.
Změny stanov
§ 13
Pravidla změn stanov
1. Stanovy spolku lze doplňovat a měnit pouze usnesenímčlenské schůze. 
2. Návrhy a změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formou a musí být zaslány předsedovi představenstva spolku nebo předány minimálně 7 dní před zahájením zasedání členské schůze. 
3. Po změně nebo doplnění stanov předseda spolku do 15ti kalendářních dnů ode dne schválení dodatku požádá o registraci změny u Krajského soudu. 
 
 
Část VI.
Zánik spolku.
 
Zánik spolku, sloučení sdružení s jiným spolkem a likvidace spolku se řídí zákonem   
č. 89/2012 Sb.